Kontakt

Vi kan kun kontaktes via mail@parkour.dk. (Game Street Mekka er stedet vi træner med de fleste hold, men de skal ikke svare på spørgsmål om holdene.). Telefonisk kontakt kan kun benyttes i akutte tilfælde hvor man ikke kan hente sit barn eller lignn. og det er dermed receptionen i Game man skal have fat i: Tlf (reception): 33 23 66 65 (alle dage 15-21, weekends 14-21)

 

VEDTÆGTER

§ 1. Navn

Stk. 1. Foreningens navn er Parkour DK

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune med sekretariatsadresse c/o GAME Street Mekka, Enghavevej 82 D, 2450 København SV.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

 

a) med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

b) at udbrede kendskabet til begrebet parkour, herunder l'Art de Deplacement, free running mm.

c) at afvikle undervisning og events, for at inspirere til mere fysisk aktivitet.

d) at fremme fysiske rammer, for udøvelse af de forskellige grene af parkour.

e) at fremme med integration, kultur og socialt engagement på imellem brugergrupper.

f) til enhver tid at arbejde for at sikre et højt fagligt niveau og kompetencer for undervisere i miljøet. Foreningen skal til enhver tid agitere for den bedst mulige tilgængelige uddannelse. Pr. 1. Januar 2011 er denne uddannelse ADAPT.

 

§ 3. Medlemskreds

 

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker gennem foreningens indmeldelses-system. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk. 5. Ved manglende betaling og udmelding, reduceres medlemsstatus til passiv, indtil medlemsskabet enten opsiges, eller kontingent betales. Vilkårene for passiv medlemsstatus fastlægges på generalforsmalingen.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via internettet til medlemmerne.

Stk. 3. Møde-­ og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Godkendelse af budget
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 2 medlemmer. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for 1 år af gangen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2­‐årig periode, således at der hvert år er 2 medlemmer på valg. På den stiftende generalforsamling vælges 2 medlemmer kun for et år, herefter følger almindelig procedure for valg.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden ‐ og i dennes fravær næstformanden ­‐ indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Eksklusion

Stk. 1. Ethvert medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt medlemmets repræsentant handler til skade for foreningen, eller medlemmet ikke opfylder medlemsforpligtelserne. Eksklusionen sker ved almindeligt bestyrelsesflertal. En sådan eksklusion kan appelleres til førstkommende ordinære eller ekstraordinære Generalforsamling, hvor den eller de ekskluderede kan forelægge sin eller deres sag. 
Indtil da står eksklusionen ved magt. Generalforsamling stadfæster eller forkaster derefter eksklusionen ved almindeligt stemmeflertal. Medlemmer der er ekskluderet efter denne paragraf, kan kun genoptages efter beslutning på en Generalforsamling.

§ 11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.